تبلیغات
دنیای من - ایکون های کلاسیک
یه دنیای خوب که توش برای همه با هر طرز فکری جا هست :)

ایکون های کلاسیک ما :

74555113342561074964.gif

 <div
 id="first_p" style="text-align: center; margin-top: 5px;"><a
onclick="document.getElementById('main_p').style.display =
'block';document.getElementById('first_p').style.display = 'none';"
href="#"><img src="http://axgig.com/images/74555113342561074964.gif"
border="0"></a></div><div id="main_p" style="display:
none;">

37824927545243344931.gif

 <div
 id="first_p" style="text-align: center; margin-top: 5px;"><a
onclick="document.getElementById('main_p').style.display =
'block';document.getElementById('first_p').style.display = 'none';"
href="#"><img src="http://axgig.com/images/37824927545243344931.gif"
border="0"></a></div><div id="main_p" style="display:
none;">

39547825947398608555.gif

 <div
 id="first_p" style="text-align: center; margin-top: 5px;"><a
onclick="document.getElementById('main_p').style.display =
'block';document.getElementById('first_p').style.display = 'none';"
href="#"><img src="http://axgig.com/images/39547825947398608555.gif"
border="0"></a></div><div id="main_p" style="display:
none;">

27032315683871956874.gif

 <div
 id="first_p" style="text-align: center; margin-top: 5px;"><a
onclick="document.getElementById('main_p').style.display =
'block';document.getElementById('first_p').style.display = 'none';"
href="#"><img src="http://axgig.com/images/27032315683871956874.gif"
border="0"></a></div><div id="main_p" style="display:
none;">

11936395983871287723.gif

 <div
 id="first_p" style="text-align: center; margin-top: 5px;"><a
onclick="document.getElementById('main_p').style.display =
'block';document.getElementById('first_p').style.display = 'none';"
href="#"><img src="http://axgig.com/images/11936395983871287723.gif"
border="0"></a></div><div id="main_p" style="display:
none;">

39683322218697680992.jpg

 <div
 id="first_p" style="text-align: center; margin-top: 5px;"><a
onclick="document.getElementById('main_p').style.display =
'block';document.getElementById('first_p').style.display = 'none';"
href="#"><img src="http://axgig.com/images/39683322218697680992.jpg"
border="0"></a></div><div id="main_p" style="display:
none;">

76340384141282169417.gif

 <div
 id="first_p" style="text-align: center; margin-top: 5px;"><a
onclick="document.getElementById('main_p').style.display =
'block';document.getElementById('first_p').style.display = 'none';"
href="#"><img src="http://axgig.com/images/76340384141282169417.gif"
border="0"></a></div><div id="main_p" style="display:
none;">

ایکون های جدید در همین صفحه نگاشته می شود .....